gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

החזרי מס שבח

מועדים לקבלת החזרי מס שבח

האפשרות לקבל החזרי מס שבח מתיישנת לאחר שחלפו ארבע שנים מסוף השנה שבה בוצעה העיסקה. מכיוון שאנו נמצאים בשנת 2013, הרי שניתן לבחון אפשרות להחזר ממס שבח אך ורק עם העיסקה בוצעה לא לפני ה 1 בינואר 2009 שכן אחרת קיימת התיישנות ולא ניתן יותר לפתוח מחדש את השומה. לעיתים ניתן לבחון קבלת החזרים ממס שבח באמצעות של פרישת השבח לאחור אל תוך הדו"חות המוגשים למס הכנסה. לא ניתן לעשות זאת אם השנה אליה בוחנים אפשרות להוסיף את החלק הרלבנטי של פרישת מס שבח, התיישנה על פי פקודת מס הכנסה.

מתי עשויים להיות החזרים ממס שבח

כשהשומה נערכה בצורה מקצועית בעת הגשתה ושם דבר לא נעלם מעיני מדווח השומה, אין מקום להחזרי מס. על כן, אותן נקודות שיש לבחון בעת הדיווח על השומה למס שבח הן גם הנקודות שיש לבחון בדיעבד לאחר שכבר הוגשה השומה כדי לבדוק אפשרות של קבלת החזרים ממס שבח. הטיפול בדיווח השומה למס שבח כמו גם בבדיקת האפשרות להחזרים ממס שבח צריך להיעשות אצל מי שזו התמחותו. עורך הדין המייצג בעסקת המקרקעין אינו בהכרח זה שמתמחה במיסוי מקרקעין. התמחות במיסוי מקרקעין נרכשת כאשר זהו העיסוק היחידי של איש המקצוע. כדי לעמוד באתגרים הרבים שמציב חוק מס שבח דרושה התמחות מיוחדת ופעילות בלעדית בתחום מיסוי המקרקעין ולעיתים נדרשת גם קורלציה עם התמחות במס הכנסה.

נקודות חשובות

הנקודות החשובות הן בעיקר כאלו שניתן להתדיין לגביהן מול מס שבח. מדובר בטעויות בשיקול הדעת שאנחנו כמומחים פורשי מס שבח יכולים לעלות עליהן. כך למשל לא תמיד מועד הרכישה שנלקח בחשבון הוא המועד הנכון. במקרים בהם הנכס הועבר בעבר דרך מתנה או ירושה ולאחר מכן נמכר, מועד הרכישה עשוי להוות סלע מחלוקת מול מס שבח. החשיבות של מועד הרכישה היא בשעור המס על העיסקה אשר תלוי חוקית במועד הרכישה. נקודה נוספת שעשויה לעלות לדיון היא במקרה של זכויות בניה. כאשר בעל דירה ובעיקר בית פרטי מוכר את ביתו, לעיתים קיימות זכויות בניה שטרם מומשו. מס שבח מתייחס לעיסקה כאילו הייתה מורכבת משתי עסקאות שונות ומפצל רעיונית את סכום התמורה שהתקבלה בין דירת מגורים ובין זכויות הבניה. כשזה קורה ניתן לתקוף את חישוב הסכום שהוקצה למכירת זכויות הבניה ולהעבירו לחלק הפטור ממכירת דירת המגורים. מכיוון שחוק מס שבח מייצר כאמור אתגרים רבים לבעלי המקצוע, קצרה היריעה מלדון במגוון האפשרויות לתקיפת שומת מס שבח שכבר יצאה.

מי אנחנו

אנחנו מומחי מס, עורכי דין ורואי חשבון פורשי מס שבח. נשמח לתת מנסיוננינו ולבצע בדיקה ראשונית ללא תשלום.