gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

מיסוי מקרקעין

כפורשי מס שבח ורשות המיסים יש באפשרותינו לייעץ וגם להשיג פרה רולינג במידת האפשר לתכנוני המס שלנו.

תחומי ההתמחות שלנו בתחום מיסוי המקרקעין כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

תכנון מס עבור בעל קרקע בהתאם לכל הדרכים האפשריות מבחינתו לביצוע עיסקה. ביצוע העיסקה עשוי להיות במספר אופנים: מכירת הקרקע; ביצוע עסקת קומבינציה עם קבלן שיעביר חלק ממה שיבנה לטובת בעל הקרקע כתמורה בגינה; בנייה על הקרקע ומכירת המקרקעין; בנייה על הקרקע והשכרת המקרקעין. כל אחת מחלופות אלו שונה משמעותית בהיבטי המס שלה וצריכה להיות מותאמת בשיקולי המס בהתאם לנסיבות הספציפיות של מבצע העיסקה.

מיסוי מכירת דירת מגורים.

מיסוי העברות נדל"ן בין יורשים כחלק מהליך ההורשה.

מיסוי נכסים שנתקבלו במתנה ובעת מכירתם חלות מגבלות סעיף 49(ו) לחוק מס שבח.

בחינת שומות מיסוי מקרקעין שעומדים להגישם ו/או שהוגשו במהלך השנים אחרונות. אם ימצא על ידנו כי ניתן להפחית המס אזי נדאג לפתיחת שומות וטיפול מול רשויות המס.

 

לעיתים כדאי להוציא פעולה של רכישת מניות באיגודים מגדר הגדרת "איגוד מקרקעין". הסיבה היא שרכישת מניות באיגוד מקרקעין חייבת במס רכישה ומכירתן חייבת במס שבח. ההוראות הפנימיות של רשות המיסים קובעות שחברה תיכנס להגדרת איגוד מקרקעין אם יש לה לפחות 90% נכסי מקרקעין. ישנן דרכים יצירתיות להילחם בהגדרה זו.

מיסוי התא המשפחתי זוכה להטבות וניתן לנצל אותו כדי להפחית את נטל מס השבח על העסקאות השונות. לפעמים כדאי להיערך מראש ולתכנן כבר בשלב רכישת הקרקע אלו פעולות משפחתיות יש לעשות אשר יחסכו באופן חוקי חלק מחבות מס השבח.

מיסוי קרקע חקלאית.

לעיתים קיימת קורלציה בין התמחותינו במס הכנסה לזו שבמיסוי מקרקעין כדוגמת בעיית סיווג עסקת מכירת הנדל"ן כפירותית או הונית לעניין שיעור המס.

הסדרת מיסוי עסקאות קומבינציה לרבות הגשת הדיווחים+דיונים מול משרד השומה.

מיסוי עסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38

הסדרת פרה-רולינג מול רשות המיסים לקביעת עקרונות המיסוי שיחולו בעיסקה הספציפית.

נכסים שעברו במשפחה לאורך שנים-בחינת אפשרות החלת שיעורי המס ההיסטוריים.