gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

מכירת בית צמוד קרקע

נגן וידאו

מכירת דירת מגורים פטורה ממס שבח אם היא עומדת בתנאי הפטור. ואולם, כאשר מוכרים בית פרטי מופתעים לעיתים לגלות שמס שבח רוצה את חלקו למרות שכביכול קיים פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים בהתאם לתנאי הפטור. הסיבה היא שבמכירת בית פרטי רבים הם המקרים בהם ישנן זכויות בניה שלא נוצלו.

מס שבח רואה את העסקה למכירת בית צמוד קרקע כשתי עסקאות שונות

מס שבח רואה את העסקה למכירת בית פרטי כשתי עסקאות שונות. האחת היא עסקה למכירת דירת מגורים המזכה בפטור ממס שבח. השניה היא עסקה למכירת זכויות הבניה שטרם נוצלו. מכיוון שבפועל בוצעה רק עסקה אחת מול הקונה ונתקבל סכום אחד שמשקף את התמורה הכוללת בגין העסקה, מס שבח מורה על פיצול התמורה. הכוונה בכך היא להקצות רעיונית חלק מהתמורה עבור מכירת זכויות הבניה שלא נוצלו וחלק עבור מכירת דירת המגורים. כעת ישנן שתי עסקאות עם שתי תמורות. עסקה אחת למכירת דירת מגורים והיא פטורה ממס שבח. עסקה שניה היא למכירת זכויות בניה שטרם נוצלו והיא חייבת במס שבח. ישנן דרכים שונות להעביר מסכום התמורה הרעיונית בגין מכירת זכויות הבניה לטובת החלק שחושב כתמורה ממכירת דירת מגורים ובכך להמיר סכום שחייב במס שבח לסכום פטור.

האם עורך הדין שמטפל בעיסקה יכול לעזור בהיבטי מיסוי אלו

עורך הדין שמטפל בעסקת המקרקעין מתמחה בהיבטיה המשפטיים ויש לוודא שהתמחותו היא במס שבח. בכל הקשור להיבטי מס שבח, ישנו צורך בהתמחות מיוחדת הנבנית עם עדכוני פסיקה, עדכוני חקיקה, ניסיון שנצבר בשטח ועוד.

כיצד נוכל לעזור
כאמור, ישנן דרכים שונות להעביר מסכום התמורה הרעיונית בגין מכירת זכויות הבניה לטובת החלק שחושב כתמורה ממכירת דירת מגורים ובכך להמיר סכום שחייב במס שבח לסכום פטור. אנחנו מומחים פורשי מס שבח ונשמח לעזור ולבחון אפשרות של הפחתת מס השבח בעסקה כולה.

כיצד נוכל לעזור

כאמור, ישנן דרכים שונות להעביר מסכום התמורה הרעיונית בגין מכירת זכויות הבניה לטובת החלק שחושב כתמורה ממכירת דירת מגורים ובכך להמיר סכום שחייב במס שבח לסכום פטור. אנחנו מומחים פורשי מס שבח ונשמח לעזור ולבחון אפשרות של הפחתת מס השבח בעסקה כולה.