gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

מיסוי בינלאומי

תכנון מס בינלאומי נדרש כל אימת שמתכננים לבצע עסקה בחו"ל. בשונה מתכנון מס רגיל, בעסקאות בינלאומיות ישנם שיקולי מס נוספים בדמות מקלטי מס מחד ומלכודות מס נוספות מאידך. בנוסף, מכיוון שעסקאות בינלאומיות הן בדרך כלל בעלות נפח כספי גדול, הרי שלתכנון המס הבינלאומי יש משקל רב בהצלחה הפיננסית של העסקה.
 כפורשי רשות המיסים, היתרון המיוחד שלנו בנוסף לתכנון המס בעסקאות בינלאומיות הוא השגתו של פרה רולינג למיתווה העסקה כולו. בדרך זו הלקוח מקבל לא רק את תכנון המס אלא גם את האישור שאכן התכנון עבר את אישורה של רשות המיסים. עובדה זו חשובה לאין ערוך שכן היא מאפשרת את ביצוע העיסקה בלב שקט כשתוצאות המס האופטימליות  הן גם וודאיות. עובדה זו משמעותית במיוחד בעסקאות בינלאומיות המערבות בדרך כלל סכומי כסף גדולים.

אחד מהכלים הנוספים לארסנל של מתכנן המס הן קיומן של רשת אמנות מס בינלאומיות. אמנה למניעת כפל מס, כשמה כן היא. תפקידה למנוע מצב של כפל מס בין שתי מדינות לפיו כל מדינה גובה מס על אותה עיסקה. חוקי המס של כל מדינה הם איניווידואליים לאותה מדינה.  נובע מכאן שבמצב בו תושב מדינה אחת מבצע פעולה עסקית בשטח הטריטוריאלי של מדינה אחרת, עלול להיווצר מצב של כפל מס. מצב כזה יקרה כאשר מדינת התושבות גובה מס על בסיס פרסונאלי ואילו המדינה בה פועל היזם גובה את המס על בסיס טריטוריאלי. בפועל, מרבית המדינות ממסות הן על בסיס פרסונאלי והן על בסיס טריטוריאלי ולכן נדרשות אמנות מס בינלאומיות המחלקות את המס בין שתי המדינות בגין אותה עסקה. האמנה למניעת כפל מתייחסת למספר אירועי מס ומחלקת את עוגת המיסוי בין שתי המדינות. האמנה מטפלת במיסוי הכנסות שונות כהכנסה מעסק, הכנסות פיננסיות והכנסת עבודה. הכנסות מנכס נדל"ן מקבלות ביטוי הן לעניין מיסוי הכנסה פירותית מהנכס, כלומר מיסוי שכר הדירה, והן לעניין מיסוי הרווח ממכירת הנכס. כאשר אין אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אותה מדינה שגבתה מס מישראלי, על בסיס טריטוריאלי, ישנם סעיפים בפקודת מס הכנסה הנותנים הקלה חד צדדית מטעם שלטונות המס בישראל. ההקלה מתבטאת בתנאים מסויימים בקיזוז המס הזר, כולו או חלקו, מחבות המס של תושב ישראל שנאלץ לשלם מס על אותה עסקה בחו"ל.


 

לעיתים משתמשים ברשת אמנות מס לתכנון עסקאות העשויות לחסוך מס רב. במצב כזה מכניסים לתכנון מדינה אחרת איתה יש למדינת ישראל אמנת מס נוחה יותר, מאשר עם המדינה הממסה טריטוריאלית, ומשתמשים בה כצינור להעברת הכנסות. במקרים רבים יש להקים חברה זרה באותה מדינה כדי לעמוד בכללי המיסוי הן של אותה מדינה והן של מדינת ישראל. הקמת החברה הזרה במדינה בעלת האמנה הנוחה עם ישראל צריכה להיעשות בצורה כזו שאותה חברה תיחשב כזרה ולא ישראלית בגלל הקשר הישראלי שלה. יש להקפיד ליצוק תוכן כלכלי לפעילותה של החברה הזרה כדי להתמודד עם טענה אפשרית של רשות המיסים שיש להתעלם מהעסקה כולה מכיוון שהיא עסקה מלאכותית. כאן המקום לציין שתכנון מס עלול להיפסל כעסקה מלאכותית באם כל מטרתה של העסקה הינה החיסכון במס. למרות שזו אכן תועלת כלכלית, הרי שהיא אינה יכולה להישאר כתועלת היחידה של העסקה. ולכן, גם בהקמת חברה זרה יש להקפיד על מילוי מטרות כלכליות על ידי אותה חברה שכן עצם הקמתה עלול להיחשב כעסקה מלאכותית. במקרה כזה רשות המיסים תוכל להתעלם מהקמת החברה הזרה ולהתייחס אל העסקה כאילו וחברה זו לא קיימת. סמכות זו קיימת בידי רשות המיסים מכוח סעיף 86 לפקודת מס הכנסה ובמקרים של מכירת נכס נדל"ן, מכוח סעיף 84 לחוק מס שבח מקרקעין. נוכל לסייע רבות בתכנון המס הבינלאומי ובמקרה הצורך ללוות הליך של פרה רולינג מול רשות המיסים. הליך זה מייצר החלטה מקדמית של רשות המס באשר להתייחסותה אל העסקה בראי המס. זהו הסכם בין היזם לבין רשות המיסים ולכן, ייתכן ורשות המיסים תדרוש להכניס בעסקה תנאים מסוימים שבלעדיהם הפרה רולינג לא יינתן.


אנחנו פורשי רשות המיסים, בעלי ניסיון של שנים רבות עם התמחות במיסוי בינלאומי הן בסוגיות מס הכנסה והן בסוגיות מיסוי מקרקעין.