gtag('config', 'UA-126265132-1');

לפגישת ייעוץ התקשר:

לפגישת ייעוץ התקשר:

החזר מס שבח

ניתן לתקן שומת מס שבח כל עוד לא חלפו ארבע שנים מיום הוצאתה. במקרים רבים עין מקצועית של מומחי המיסוי יכולה להבחין באפשרויות לא מנוצלות להורדת המס. אפשרויות כאלו יכולות להיות מנוצלות כל עוד לא חלפה תקופת ההתיישנות שלעיל ובכך להחזיר את המצב לזה שהיה צריך להיות בקדמותו. העיסוק במיסוי מקרקעין דורש התמחות מיוחדת וניסיון רב שאינם בהכרח קיימים אצל אלו שמייעצים בתחום הנדל"ן. עורכי הדין המטפלים במקרקעין אינם יכולים במרבית המקרים להתמחות גם ברשת הסבוכה של מיסוי המקרקעין. מסיבה זו כדאי להיעזר באנשי מקצוע מתחום מיסוי המקרקעין כחלק הכרחי ובלתי נפרד מביצוע העיסקה כולה.

כפורשי מס שבח, היתרון המיוחד שלנו בנוסף להשגת תוצאת המס הנמוכה ביותר הוא ליישם זאת בפועל  מול רשות המיסים. בדרך זו הלקוח מקבל בפועל את החזר המס ממס שבח המקבלת בכך את הצעדים שנקטנו להפחתת תשלום המס באופן רטרואקטיבי.


כדי לקבל החזר מס שבח יש לפתוח את שומת מס השבח לאחור ולתקנה באם לא התיישנה. החזר מס שבח איננו כהחזר מס רגיל הניתן על ידי מילוי פשוט של טפסים. במקרים רבים התיקון איננו תיקון של טעות אלא תיקון לאחור של שיקול דעת הדומה במהותו לתכנון מס אך זה שנעשה בדיעבד.

אנחנו פורשי מס שבח, בעלי ניסיון של שנים רבות.